کمیسیون ارزش افزوده

کمیسیون ارزش افزوده

 

به منظور حمايت از واحد هاي توليدي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و براساس تصويب نامه شماره 52173/ت16003 ک مورخ 1374/10/4 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي، مقرر گرديد:

"واردات درصدي از کالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بکار رفته، به قيمت کل کالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز و علاوه به عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غير مجاز و مجاز مشروط نيز نباشد".

براي تسهيل محاسبه "نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي بکار رفته، به قيمت کل کالاي توليدي" يا درصد مجاز ورود کالاهاي موضوع بند يک تصويب نامه فوق،از معادله زير استفاده مي گردد اين فرمول تصويب نامه شماره 40506/ت16526ک مورخ 1375/2/12 هيئت دولت مورد تصويب قرار گرفته است:

 

درصد ارزش افزوده =

قيمت محصول توليدی - قيمت (CIF) قطعات و مواد وارداتی از خارج کشور به منطقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيمت محصول توليدی

 

همچنين براساس ماده (13) تصويب نامه شماره 34186/ت35361ک مورخ 1386/3/6 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي چگونگی اداره مناطق ويژه اقتصادی:

"تعيين ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون برعهده کميسيونی مرکب از نمايندگان وزارتخانه های صنايع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، گمرک ايران، دبيرخانه و نماينده منطقه مربوطه است.

تبصره 1) مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای توليدی که توسط کميسيون فوق الذکر تعيين ميشود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به ساير نقاط کشور از پرداخت کليه حقوق دولتی معاف مي باشد.

تبصره 2) ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده توليد شده در منطقه به داخل کشور مجازو حقوق ورودی صرفا به مواد اوليه و قطعات خارجی بکاررفته درآنجا تعلق خواهد گرفت".

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج
escort van escort yozgat
video porno gratis di milf soft porno per donne american girl sex movie