منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 06 فروردین 1401

نگاهی گذرا به رویدادهای سال 1400 در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

این فیلم نگاهی گذرا به رویدادهای سال 1400 در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر است.

rotitr